პუბლიცისტიკა

ოთარ ჭილაძე – ბედნიერი ტანჯული

ოთარ ჭილაძის „ბედნიერი ტანჯული“ სხვადასხვა დროს (1968-2002) ამა…

Read More »

ვაჟა-ფშაველა – კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი

ზოგს ჰგონია, რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი ეწინააღმდეგება კოსმოპოლიტიზმს, მაგრამ…

Read More »

საგრამატიკო ბაასი

ამ დღეებში “ივერიამ” დაბეჭდა ბ. ნასიძის წერილი სათაურით:…

Read More »

ფრიად მავნებელი მაგალითი

(საპედაგოგო შენიშვნა) ჭიათურაში თურმე ხსნიან სატექნიკო კლასებს იმ…

Read More »

იაკობ გოგებაშვილი – ჩვენებური ვირთაგვები

ზღვაში ხომალდი მიცურავს. დაეჯახა წყლის ქვეშ მყოფს კლდესა…

Read More »

იაკობ გოგებაშვილი – ჩვენებური ვირთაგვები

ზღვაში ხომალდი მიცურავს. დაეჯახა წყლის ქვეშ მყოფს კლდესა…

Read More »

იაკობ გოგებაშვილი – წადილი უფასო ცხოვრებისა

წერილი პირველი მოგეხსენებათ, რომ რომელსამე სასარგებლო ცვლილების მოხდენას,…

Read More »

იაკობ გოგებაშვილი – წადილი ქართული ენის შევიწროებისა

ქართველობა განმათავისუფლებელ მოძრაობიდან მოელოდა, სხვათა შორის, ქართულის ენის…

Read More »

იაკობ გოგებაშვილი – წიგნების გამოცემა შეერთებული ძალით

მოგეხსენბათ, რომ ქართულს ენაზედ არც ერთი წმინდა ქართული…

Read More »

იაკობ გოგებაშვილი – წინააღმდეგობა თუ გაუგებრობა

ვთქვათ თქვენ წარმოსთქვით ამისთანა მსჯელობა: სანდრო ჭკვიანი ვაჟია,…

Read More »
Close