შოთა რუსთაველი

შოთა რუსთაველი – ვეფხისტყაოსანი

ვეფხისტყაოსანი — XII საუკუნის ქართველი პოეტის, შოთა რუსთაველის ჩვენამდე მოღწეული ერთადერთი პოემა.…

Read More »

ვეფხისტყაოსანი: დასაწყისი

რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა,…

Read More »

ვეფხისტყაოსანი: ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა

იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღმრთისაგან სვიანი,…

Read More »

ვეფხისტყაოსანი: როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობა

დილასა ადრე მოვიდა იგი ნაზარდი სოსანი,…

Read More »

ვეფხისტყაოსანი: ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა

ნახეს უცხო მოყმე ვინმე, ჯდა მტირალი…

Read More »

ვეფხისტყაოსანი: თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად

ავთანდილ ჯდა მარტო საწოლს, ეცვა ოდენ…

Read More »

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ავთანდილისა თავის ყმათა თანა

დაწერა, თუ: “ჩემნო ყმანო, გამზრდელნო და…

Read More »

ვეფხისტყაოსანი: ავთანდილისაგან მის ყმისა ძებნად წასლვა

ამ საქმესა მემოწმების დიონოსი ბრძენი, ეზროს:…

Read More »

ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ავთანდილისა, ასმათს რომ ეუბნების ქვაბშიგან

ჩამოვიდა, ცხენი ახსნა, მისგან ხესა გამობმული,…

Read More »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: შეყრა ტარიელისა და ავთანდილისა

ქალი ადგა და წავიდა მის ყმისა…

Read More »
Close