შოთა რუსთაველი

პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: ტარიელისაგან და ავთანდილისაგან ქვაბს მისლვა და ასმათის ნახვა

იტირეს და გაემართნეს, ქვაბისაკენ თავნი არნეს;…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: მისლვა ავთანდილისაგან ფრიდონისას

ყმა მტირალი სამოცდათ დღე ზღვისა პირსა…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: წასლვა ავთანდილისაგან ნესტან-დარეჯანის საძებრად და ქარავანთა შეყრა

ყმა მიმავალი მიუბნობს, მსგავსი მთვარისა სრულისა.…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ავთანდილისა გულანშაროს მისლვისა

ზღვა გაიარა ავთანდილ, მივა ტანითა მჭევრითა.…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: ფატმანისაგან ავთანდილის გამიჯნურება

სჯობს სიშორე დიაცისა, ვისგან ვითა დაითმობის:…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ფატმანისა ავთანდილთანა სამიჯნურო

დაწერა წიგნი საბრალო, მის ყმისა მისართმეველი,…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ავთანდილისა ფატმანთანა

მიუწერა: “წავიკითხე შენი წიგნი, ჩემი ქება.…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: ფატმანისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბის მბობა

ამა ქალაქსა წესია, დღესა მას ნავროზობასა…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: ამბავი ნესტან-დარეჯანისა ქაჯთაგან შეპყრობისა. ფატმანისაგან მბობა ავთანდილთანა

ვა, საწუთროო, სიცრუვით თავი სატანას ადარე!…

სრულად ნახვა »
პოეზია

ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ფატმანისა ნესტან-დარეჯანთანა

ფატმან სწერს: “აჰა, მნათობო, სოფლისა მზეო…

სრულად ნახვა »
Close
Close